Vorming voor Preventieadviseurs - Niveau II

Vorming voor Preventieadviseurs - Niveau II

Betreft: Vorming voor Preventieadviseurs - Niveau II.

Het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 bepaalt de aanvullende opleiding die preventieadviseurs moeten volgen.  De aard van de opleiding is afhankelijk gesteld van de grootte en de risicograad van het bedrijf.  Vereenvoudigd is een aanvullende vorming niveau II vereist vanaf 20 werknemers (industrie met zeer zware risico's), 50 werknemers (industrie met zware risico's), 100 werknemers (andere industriële bedrijven) of 200 werknemers (niet industriële organisaties).

Het KB van 17 mei 2007 stelt echter als bijkomende voorwaarde dat de kandidaten voor een niveau-II cursus houder moeten zijn van een getuigschrift van hoger secundair onderwijs of hogere secundaire leergangen. 

INOM, het Instituut voor Naschoolse Opleiding van de Metaalverwerkende Nijverheid richt, in uitvoering van bedoeld KB, in samenwerking met AGORIA, jaarlijks cursussen van niveau II in.  INOM is erkend tot het inrichten van deze opleiding onder het nummer VCF-PA/D.17.

AGORIA Oost- en West-Vlaanderen neemt de organisatie van de opleiding op zich. 

Op 19 januari 2017 start opnieuw een interprofessionele cursus waarvoor thans reeds kan ingeschreven worden. 

Duur:  de totale cyclus omvat 210 lesuren en bevat 2 modules: de ‘multidisciplinaire basismodule' (120u) en de ‘multidisciplinaire specialisatiemodule niveau II' (90u)

Plaats van organisatie: 

AGORIA Oost- en West-Vlaanderen

Technologiepark 19 (AA Tower)

9052 Gent/Zwijnaarde.

Kalender:  een volle dag per week (op donderdag) vanaf donderdag 19 januari 2017, telkens van 9.00 u tot 12.30 u en van 13.30 u tot 17.00 u, uitgezonderd de verlofperioden.

Inschrijvingskosten:

  • € 2 700 (excl. BTW) voor niet-leden van AGORIA.
  • € 2 200 (excl. BTW) voor leden van AGORIA
  • Betaling na ontvangst factuur op rekeningnr. BE09 2900 3529 2257 van Agoria. Lunches zijn in deze prijs niet inbegrepen. U kunt echter steeds ter plaatse een broodmaaltijd nuttigen
  • Er kan ook voor de leergangen afzonderlijk ingeschreven worden (multidisciplinaire basisvorming of specialisatiemodule niveau II)
  • De opleiding is erkend in kader van de Vlaamse KMO-portefeuille

De opleiding komt in aanmerking voor Betaald Educatief Verlof.

De inschrijvingen dienen via onderstaande link te worden gericht aan AGORIA Oost- en West-Vlaanderen. De ingeschrevenen worden per brief bevestigd.  Er wordt geen bijkomende herinnering meer gestuurd indien de aanvangsdatum niet wijzigt.

http://www.agoria.be/nl/Opleiding-preventieadviseur-niveau-II-schrijf-nu-in

De ingeschrevenen ontvangen op de eerste cursusdag het gedetailleerde programma.

Gezien het beperkt aantal deelnemers vragen wij u met aandrang zo snel mogelijk in te schrijven. 

De organisator kan te allen tijde de cursus annuleren.

Aanvullende inlichtingen met betrekking tot het inhoudelijke kunnen steeds bekomen worden bij de heer Wouter Vandessel, tel 02/706.79.98.