Speciale regelingen

Lasopleiding bij het BIL (Belgisch Instituut voor Lastechniek)

Voor de opleidingen IWS (International Welding Specialist) en IWT (International Welding Technologist), georganiseerd door het BIL (Belgisch Instituut voor Lastechnologie) worden de inschrijvingsgelden voor arbeiders uit PC 111/1.2.3 terugbetaald. 

Deze terugbetaling van de inschrijvingsgelden valt onder de gewone regeling van het maximumbedrag dat aan een bedrijf per kalenderjaar wordt toegekend. Het traject komt eveneens in aanmerking voor betaald educatief verlof. 

NODW OF NODW+

1) NODW

Vanaf 1 januari 2020 zal de subsidiëring rond NODW licht aangepast worden:

STAP 1: Het opleidingsdossier wordt nog steeds online ingediend vóór opstart van de opleiding.

STAP 2: Na afronding van de opleiding, wordt het volledig administratief dossier aan Inom bezorgt. Het administratief dossier bestaat uit volgende documenten:

a)" csv format Online cursist- en aanwezigheidsgegevens  (1,068 kb) " (wij raden u aan deze CSV-file te gebruiken)
ofDe aanwezigheidslijst (te downloaden vanop de INOM-website)
De inschrijvingsfiche (te downloaden vanop de INOM-website)
b)

Een kopie van de oorspronkelijke factuur vanuit de opleidingsverstrekker naar het bedrijf

Tussenkomst:  

INOM subsidieert 75% van de totale factuur ( zonder BTW) met een van max. 80,- € /per uur (zelfde regeling)

– het bedrijf betaalt 25%.

Belangrijke mededeling:

De opleidingsverstrekker factureert rechtstreeks aan het bedrijf. Een kopie wordt hiervan bijgevoegd aan het opleidingsdossier.

2) NODW+

"INOM biedt samen met VDAB de nieuwe opleiding Nederlands op de werkvloer PLUS (NodW+) aan.

Deze opleiding op maat van uw bedrijf wordt op de werkvloer georganiseerd, zodat de betrokkenheid groter is en de trainingsmomenten realistischer. Bedrijven met meertalige teams kampen immers regelmatig met communicatieproblemen tussen hun werknemers. Anderstalige medewerkers beschikken bijvoorbeeld vaak over heel wat technische kennis, maar botsen op tegen de Nederlandse taal. Daardoor hebben ze moeite met instructies, en kunnen zij zich moeilijk uitdrukken tegenover hun collega's, leidinggevenden, ...

Wat is nieuw?

Naast het verhogen van de taalvaardigheid van uw anderstalige medewerkers zet deze nieuwe formule nog meer in op een vlottere en efficiënte communicatie tussen de anderstalige én Nederlandstalige medewerkers. VDAB doet dit door de Nederlandstalige collega's op een intense manier bij de opleiding te betrekken. Zo kan VDAB een Nederlandstalige collega, bv. een ploegbaas, coachen om in heldere taal een briefing te geven. VDAB biedt in dit kader ook de HELP-module aan: Hoe Efficiënt Luisteren (naar) en praten met anderstalige medewerkers. In die workshop (2 à 3 uur) wordt er gefocust op het communiceren in heldere taal (hoe geef je een duidelijke instructie, hoe ga je om met vaktaal, hoe leg je iets uit aan een anderstalige collega, ...). 

De VDAB-instructeur treedt dan op als coach van de communicatie tussen de Nederlandstalige en anderstalige collega's. Naast het geven van tips in functie van een heldere communicatie op de werkvloer gaat het dus ook actieve coaching en opleiding van Nederlandstalige collega's. Dit wordt besproken bij de start van de opleiding. VDAB start eerst met een vooronderzoek om de talige doelstellingen voor de anderstalige en de Nederlandstalige medewerkers vast te leggen. Dit wordt dan met u besproken zodat de opleiding volledig op maat van uw bedrijf is. Daarna gaat VDAB aan de slag op de werkvloer. De dagdagelijkse communicatieve situaties zijn van groot belang en de instructeur speelt daar direct op in door anderstaligen en Nederlandstaligen te betrekken.     

Indien u dit wenst, kan één van uw collega's opgeleid worden tot interne taalcoach. Dit is vooral interessant voor bedrijven die wensen een taalbeleid op te zetten. Zo'n interne taalcoach kan dit taalbeleid opvolgen. Op die manier zorgt deze opleiding ervoor dat u na de opleiding alle sleutels in handen hebt om toekomstige anderstalige collega's zelf intern op te leiden. Door deze duurzame aanpak werken collega's efficiënter samen en zorgt u voor een duurzame integratie van uw anderstalige werknemers op de werkplek."

  

Inom heeft een samenwerkingsovereenkomst met VDAB, waardoor de NODW+ opleidingen gratis kunnen worden aangeboden.

Interesse? contacteer de contactpersoon bij VDAB in uw regio. .

Open Programmatie

Onze provinciale loopbaanfondsen hebben een open aanbod, waarbij je arbeiders kan inschrijven voor een aantal opleidingen die zeer populair zijn. Neem dus gerust contact op met uw regionale contactpersoon voor inschrijvingen of meer info

Vervolmakingscentrum voor Lassers (VCL)

Ondernemingen die ressorteren onder PC 111 kunnen arbeiders laten opleiden door het VCL met een korting via Inom.

Kostprijs:

Kostprijs opleiding: 260 EUR per arbeider per dag

Korting via Inom : 200 EUR

Certificatiedag: 549 EUR voor een certificatiedag met een onbeperkt aantal proeven.

Korting via Inom: 80 EUR per arbeider indien er een halve dag opleiding aan vooraf gegaan is.

Vorming voor Preventieadviseurs - Niveau II

Betreft: Vorming voor Preventieadviseurs - Niveau II.

Het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 bepaalt de aanvullende opleiding die preventieadviseurs moeten volgen.  De aard van de opleiding is afhankelijk gesteld van de grootte en de risicograad van het bedrijf.  Vereenvoudigd is een aanvullende vorming niveau II vereist vanaf 20 werknemers (industrie met zeer zware risico's), 50 werknemers (industrie met zware risico's), 100 werknemers (andere industriële bedrijven) of 200 werknemers (niet industriële organisaties).

Het KB van 17 mei 2007 stelt echter als bijkomende voorwaarde dat de kandidaten voor een niveau-II cursus houder moeten zijn van een getuigschrift van hoger secundair onderwijs of hogere secundaire leergangen. 

INOM, het Instituut voor Naschoolse Opleiding van de Metaalverwerkende Nijverheid richt, in uitvoering van bedoeld KB, in samenwerking met AGORIA, jaarlijks cursussen van niveau II in.  INOM is erkend tot het inrichten van deze opleiding onder het nummer VCF-PA/D.17.

AGORIA Oost- en West-Vlaanderen neemt de organisatie van de opleiding op zich. 

Op 19 januari 2017 start opnieuw een interprofessionele cursus waarvoor thans reeds kan ingeschreven worden. 

Duur:  de totale cyclus omvat 210 lesuren en bevat 2 modules: de ‘multidisciplinaire basismodule' (120u) en de ‘multidisciplinaire specialisatiemodule niveau II' (90u)

Plaats van organisatie: 

AGORIA Oost- en West-Vlaanderen

Technologiepark 19 (AA Tower)

9052 Gent/Zwijnaarde.

Kalender:  een volle dag per week (op donderdag) vanaf donderdag 19 januari 2017, telkens van 9.00 u tot 12.30 u en van 13.30 u tot 17.00 u, uitgezonderd de verlofperioden.

Inschrijvingskosten:

  • € 2 700 (excl. BTW) voor niet-leden van AGORIA.
  • € 2 200 (excl. BTW) voor leden van AGORIA
  • Betaling na ontvangst factuur op rekeningnr. BE09 2900 3529 2257 van Agoria. Lunches zijn in deze prijs niet inbegrepen. U kunt echter steeds ter plaatse een broodmaaltijd nuttigen
  • Er kan ook voor de leergangen afzonderlijk ingeschreven worden (multidisciplinaire basisvorming of specialisatiemodule niveau II)
  • De opleiding is erkend in kader van de Vlaamse KMO-portefeuille

De opleiding komt in aanmerking voor Betaald Educatief Verlof.

De inschrijvingen dienen via onderstaande link te worden gericht aan AGORIA Oost- en West-Vlaanderen. De ingeschrevenen worden per brief bevestigd.  Er wordt geen bijkomende herinnering meer gestuurd indien de aanvangsdatum niet wijzigt.

http://www.agoria.be/nl/Opleiding-preventieadviseur-niveau-II-schrijf-nu-in

De ingeschrevenen ontvangen op de eerste cursusdag het gedetailleerde programma.

Gezien het beperkt aantal deelnemers vragen wij u met aandrang zo snel mogelijk in te schrijven. 

De organisator kan te allen tijde de cursus annuleren.

Aanvullende inlichtingen met betrekking tot het inhoudelijke kunnen steeds bekomen worden bij de heer Wouter Vandessel, tel 02/706.79.98.