DUAAL LEREN:ESF PROJECT

In dit ESF-project wordt er in nauwe samenwerking met Agoria, vorm en inhoud gegeven aan de opleidingen Mechanische Vormgevingstechnieken duaal (TSO) en Mechanische vormgeving (BSO).

De aanpak is netoverschrijdend, met partnerschap van het Vlaams Katholiek Onderwijs, het GO!, OVSG en POV. Ook Essenscia wordt betrokken in de uitrol van dit duale traject. Daarnaast wordt een samenwerking aangegaan met InClusieF en DUOplus.

Duaal leren gaat vandaag om pionieren. De uitdaging bestaat er in deze fase in dat onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk een opleiding vorm en inhoud geven. Een gedeelde visie is hier essentieel. Rollen, taken en verantwoordelijkheden zullen worden toegewezen.

Om het leertraject pedagogisch-didactisch vorm te geven wordt gewerkt met de methodiek van de leergemeenschappen. Een leergemeenschap is een groep van technische en/of pedagogische experten uit centra voor leerlingenbegeleiding, scholen, bedrijven, (sectorale) opleidingscentra en centra voor leerlingenbegeleiding die samen de competenties uit het leertraject, toegewezen aan de werkplek uitwerken en vertalen tot ondersteunend pedagogisch-didactisch les- en evaluatiemateriaal. Ze zullen voortschrijdend ook het ontwikkelde lesmateriaal, eens gehanteerd in het duale traject, evalueren en zo nodig aanpassen. Er zullen leergemeenschappen worden opgericht die worden begeleid door een procescoach. Daarnaast zal ook het evaluatie- en feedbackproces verder worden uitgewerkt.

De ervaringen van de scholen, bedrijven en leergemeenschappen worden teruggekoppeld naar het Netwerk. Dit geldt voor beide opleidingen. Zo is er een netwerk Mechanische Vormgevingstechnieken Duaal en een netwerk Mechanische Vormgeving. Hiertoe behoren naast de leden van de leergemeenschappen ook de andere stakeholders van het project (coördinatoren duaal leren en directie van school en bedrijf, onderwijsnetten, sectoren, ...). Opzet is om hier een aanzet te geven om duaal leren meer systemisch in te bedden op de verschillende niveaus.

De mentoren zijn nog niet ervaren in het aanleren van de competenties en het omgaan met leerlingen. INOM organiseert in samenwerking met DUOplus een mentoropleiding, met inbegrip van  2 halve terugkomdagen in aanwezigheid van de leraren. Er zal de nadruk gelegd worden op een cultuur van wederzijdse feedback tussen mentor-leraar en leren van elkaar. De mentoropleiding wordt voorafgegaan door een sessie voor het management. Het is belangrijk dat HR- en technisch management weten wat verwacht wordt van de mentor, met welk leer- en evaluatiemateriaal hij zal werken, enz.

Duaal leren moet zijn plaats krijgen in de dagelijkse werking van de bedrijven en de scholen. Het moet ingebed worden in de structuren en de systemen, maar zeker ook in de cultuur van de organisatie. Duaal leren gedragen maken bij alle medewerkers van de bedrijven en de scholen, is nog een uitdaging.

Belangrijk doel is om jongeren naast een algemene vorming ook kwaliteitsvol voor te bereiden op de arbeidsmarkt. De samenwerking tussen scholen en bedrijven blijven we stimuleren.

videoblocks-professional-female-operator-in-hard-hat-setting-up-programmmig-cnc-machine-with-help-of-control-panel-big-industrial-factory-is-visible-shot-on-red-epic-w- (002)combinatielogo_esf2